אינדיקציות חמורות לגבי הסלמה בשימוש במעצר מנהלי

מקומי

ערבי ובינלאומי